Berk Hazırlık Lisesi Akademik programları beş ana başlıkta toplanmaktadır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI

Türk Edebiyatı ve Dil-Anlatım derslerinde yazılı ve sözlü metinleri sorgulayıp yorumlayabilen, çözümleyebilen, eleştirel düşünen ve metinleri olduğu gibi kabul etmek yerine metinler hakkında çıkarımda bulunabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz, kendilerine sunulan edebiyat yapıtlarını inceleme ve eleştirme fırsatları sayesinde edebiyat eleştirisi becerisini edinir, yazarların biçimlerini ve bunların okur üzerindeki etkisini değerlendirirler. Ayrıca farklı dillere ve kültürlere ait yapıtları inceleme yoluyla uluslararası anlayışlarını zenginleştirirler. Öğrencilerimiz, duygu ve düşüncelerini açık, bilinçli, tutarlı, eksiksiz ve akıcı bir biçimde, içinde bulundukları bağlama uygun bir dille yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme becerisini geliştirirler.

MATEMATİK VE GEOMETRİ PROGRAMI

Hızlı ve doğru işlem yapabilen, matematiksel durumları cebirsel ifadeler ve modelleme kullanarak ifade ve analiz edebilen, problemleri çözerken farklı stratejiler üretebilen, mantıksal çıkarım ve ispat metotlarını kullanabilen, cebirsel ifadelerin geometrik anlamlarını kavrayan, olaylarla ilgili tahminlerde bulunmak amacıyla olasılığı kullanan, trigonometrik oran ve özdeşliklerle problem çözebilen, grafik hesap makineleriyle bütün fonksiyonları ve grafiklerini yorumlayabilen, matematiği geometriyle ilişkilendirebilen, fikirlerini matematiksel olarak düzenleyip doğru dil ve formları kullanarak karşısındakilere sunabilen, matematiğin kendi içindeki ve diğer derslerdeki konularla bağlantılarının farkında olan gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI

Sosyal bilimler dersleri, öğrencilere farklı kaynaklardan bilgi edinme, edinilen bilgileri düzenleme ve değerlendirme becerilerini kazandırır. Sosyal bilimlerde bakış açısı, önemli bir yer tutar ve bütün derslerde analiz edilir.

Tarih dersinde öğrencilerin etkin, bilgili ve sorumluluk sahibi bireyler olabilmelerini sağlamak için geçmişe olan ilgilerini, geçmişi keşfetmekten ve anlamaktan duydukları zevki canlı tutmaya çalışırız. İnsanlık tarihinin önemli dönemlerine, tarihteki dönüm noktalarına, Türk ve dünya tarihindeki önemli şahsiyetlere ilişkin etkinlikler ile öğrenciler, sebep-sonuç ilişkileri kurmayı, edindikleri bilgileri bir araya getirmeyi, kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirmeyi, yorumlamayı ve bilgiye dayalı savlar oluşturmayı öğrenirler.

Felsefe dersinde öğrenciler, ilkçağdan günümüze dek düşünürlerin fikirlerini ve temel felsefi akımları, psikoloji derslerinde ise davranışın arkasında yatan etmenleri öğrenirler. Öte yandan, sosyoloji dersinde toplumsal olayları, topluma dair bilimsel verileri anlayıp çözümlerken, mantık dersinde, rasyonel düşünmenin kurallarını kavrarlar. Coğrafya dersi, iki temel boyutu olan zengin ve karmaşık bir disiplindir. Mekansal boyutta, öğrenciler fiziksel, toplumsal, ekonomik, siyasi, hukuki ve teknolojik etmenleri kavrar ve analiz ederler. Dersin ekolojik boyutunda ise insanların doğa ile etkileşimi analiz edilir.

FEN BİLİMLERİ PROGRAMI

Programımız, öğrencilerimizin bilimsel araştırma ve tasarım süreçlerini anlamalarını sağlar. Öğrencilerin, deney yapmaları, bulguları aktarmaları ve değerlendirmeleri beklenir. Öğrencilerimize bilimsel araştırma boyunca araçları seçme ve kullanma becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunar. Öğrencilerimizin fen bilimleri, teknoloji ve insan arasındaki ilişkileri bilmeleri programın önemli bir kısmını oluşturur.

Fen Bilimleri derslerinde öğrenciler şu temalar hakkında bilgi edinirler: yaşamın bütünlüğü ve çeşitliliği, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle nasıl etkileşim içinde oldukları, organizmaların doğal seleksiyon yoluyla nasıl evrildikleri ve hayatta kalma şansını artırmanın, davranış mekanizmalarının önemi.

İNGİLİZCE PROGRAMI

İngilizce derslerinde öğrencilerin, gelecekteki öğrenimleri ve nihayetinde meslek yaşamları ile ilgili çeşitli İngilizce becerilerini kazanmalarını sağlayan bir program sunulur. Öğrenciler, yazılı ve sözlü iletişim için anlatım yeteneklerini geliştirir ve öğrencilere çeşitli durumlara ve anlatım türlerine ilişkin becerilerini geliştirme olanağı tanınır. Ele alınan yazılı anlatım türleri arasında makale, anı, araştırma projesi, edebiyat çözümlemesi ve şiir yer almaktadır. Edebiyat konularını işlerken öğrenciler, eleştirel okuma becerilerinden yararlanır, farklı yapıtlar arasındaki ilişkileri derinlemesine anlar ve değerlendirirler. Öğrenciler, çeşitli kültürlere ait metinleri inceleyerek uluslararası bakış açılarını geliştirirler. Bütün bu çalışmalar yoluyla, öğrencilerimize yaşam boyu sürecek edebiyat sevgisi aşılanır.